กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงรัตน์ ปอกกันยะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกุสุมา สิทธิสงคราม
ครู คศ.2

นางสาวกีรติ ฉิมพุฒ
ครู คศ.2

นางสาวมลิตา กันทหมื่น
ครู คศ.1

นายกชเษม งามจตุรัส
พนักงานราชการ