กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงรัตน์ ปอกกันยะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกีรติ ฉิมพุฒ
ครู คศ.2

นางสาวมลิตา กันทหมื่น
ครู คศ.1

นายธนกฤต นวมพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายกชเษม งามจตุรัส
พนักงานราชการ