กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมโภชน์ แก้วเทียน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสถาพร คำบุญมี
พนักงานราชการ