แม่บ้าน/นักการ

นายวิฑูล เขม้นเขตวิทย์
ลูกจ้างประจำ (ช่างไม้ 4)

นายปิ่น เสาร์ทอง
นักการภารโรง

นางพิสมัย อินทร์วงษ์
แม่บ้าน