ผ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวสุพิชญา แป๊ะเอี่ยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศรัณย์รัชต์ แจ้งสว่าง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ