กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีรภัทร ภักดีพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายชัยยะ ศิริภาพ
ครูผู้ช่วย