กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรังสรรย์ ไพฑูรย์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอานนท์ อินทยะ
ครู คศ.2