กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐพล ย่านสากล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปวริศา ธรรมตา
ครู คศ.3

นางสาว พันทิดา ทาวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวธัญชรินทร์ ศิลาเงินสิริโชติ
พนักงานราชการ