กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนาตยา สุขเอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณิชชชัญ ชัยฤทธิ์
ครู คศ.3

นายปราโมช เครื่องต้น
ครู คศ.3

นายปภังค์กร เมฆแสน
ครู คศ.3

นางอรวรรณ เที่ยงดาห์
ครู คศ.2

นางสาวกีรติกา ชูศิลป์
พนักงานราชการ