กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวาสนา ปิ่นทอง
ครู คศ.2

นางปรีดาภิรม พุทธโกศล
ครู คศ.2

นายชาตรี ภู่แฟง
ครูผู้ช่วย