กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนนนท กัญญาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนันทา คำเสนา

นางณัฐพร ทองคลี่
ครู คศ.3