ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
นักเรียนชั้น ชาย หญิง รวม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 31 41 72
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 38 25 63
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 41 32 73
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 46 49 95
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27 39 66
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 22 31 53
รวม 205 217 422