พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
     
1. จัดการศึกาาให้มัคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
     2. ส่งเสริมและขับเคลื่อนการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพ จัดกระบวนการเรีนรู้ที่เสริมทักษะอาชีพ
     3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
     4. จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
     5. จัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการการบริหารแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
     1. นักเรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและมีทักษะที่จำเป้นในศตวรรษที่ 21
     2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถณะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
     4. สถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพ
     5. สถานศึกษามีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
     6. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ