วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
   โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีทักษะพื้นฐานงานอาชีพ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วรร่วม

คำขวัญโรงเรียน
      
ปญฺญาโลกสฺสมิ ปชฺโชโต     ปัญญา คือแสงสว่างในโลก

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
     นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
     หนึ่งใจหลากวัฒนธรรม