สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ

ค.จศ.


เพชร หมายถึง  การพัฒนานักเรียนให้เป้นผู้มีปัญญาประดุจดังเพชร
มือ หมายถึง ครูผู้ให้การศึกษาพัฒนาเยาวชนของชาติและชุมชนที่ให้การสนับสนุน


สีประจำโรงเรียน

เขียว - เหลือง

เขียว
หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ การเจริญเติบโต การพัฒนา
เหลือง หมายถึง ความรุ่งเรือง