ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

          โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนคลองลานวิทยา ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2534 โดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจาก นายจำนงค์ ปานจีน จำนวน 5 ไร่ สร้างห้องเรียนมุงแฝกเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ หมู่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานในปัจจุบัน
          โดยมีนักเรียนรุ่นแรก จำนวน 79 คน โดยนายวินัย อิสระธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา (ในขณะนั้น) ได้แต่งตั้งให้นายสอิ้ง กันยะมูล เป็นหัวหน้าสาขาโรงเรียนคลองลานวิทยา สาขาคลองลานพัฒนา
          - ปี พ.ศ.2538     อาจารย์ธเนตร - อาจารย์พวงแก้ว ทองสนิท ประสานงานขอรับบริจาคที่ดินจำนวน 32 ไร่ 91 ตารางวา มูลค่า 230,000 บาท จากอาจารย์วรรณา จินดาศักดิ์ จึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ 17 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
          - ปี พ.ศ.2540     กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลคลองลานพัฒนา ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2540 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ โดยมีนายสอิ้ง กันยะมูล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรตำแหน่งครูอาจารย์ ให้ 2 อัตรา นอกจากนั้นยังได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างจำนวน 1,000,000 บาท ก่อสร้างโรงเรียนแบบชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ต่อมาได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 210,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างส้วมแบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
          - ปี พ.ศ.2541     ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 2,400,000 บาท เป้นค่าก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน 2 หลัง พร้อมครุภัฑณ์ โต๊ะ - เก้าอี้
          - ปี พ.ศ.2542     ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน 2 หลัง
          - ปี พ.ศ.2543     ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ คือ
                                 - อาคารเรียนกึ่งถาวร          จำนวน 1 หลัง
                                 - ห้องส้วม                         จำนวน 2 หลัง
                                 - บ้านพักนักการภารโรง      จำนวน 1 หลัง
                                 - บ้านพักครู                       จำนวน 3 หลัง
                                 - หอถังน้ำ                         จำนวน 1 ถัง
                                 - สนามบาสเกตบอล           จำนวน 1 สนาม
                                 - ถนนคอนกรีด                  จำนวน 123 เมตร
         - ปี พ.ศ.2548     ได้นำเงินรายได้จากการจัดงานราตรี เขียว - เหลือง 14 กุมภาพันธ์ 2548 มาซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก 9 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา รวมที่ดินจำนวน 41 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา