ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 64 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนถูกระเบียบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
06 มิ.ย. 63 ถึง 07 มิ.ย. 63 การสอบคัดเลือกห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
แต่งกายชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ